Reforms, Organizational Change and Performance in Higher Education A Comparative Account from the Nordic Countries

Tác giả: Rómulo Pinheiro

Thể loại: Khoa Học - Kỹ Thuật


Cuốn sách này tìm hiểu về tác động của thay đổi trong lãnh đạo và quản lý của các trường đại học Bắc Âu. 

Cuốn sách này cung cấp cách nhìn chi tiết về hiện tưởng của thay đổi và thích nghi trong khu vực dịch vụ công lập.