Opening Science – The Evolving Guide on How the Internet is Changing Research, Collaboration and Scholarly Publishing

Tác giả: Sönke Bartling and Sascha Friesike

Thể loại: Khoa Học - Kỹ Thuật


 Khoa học mở: hướng dẫn luôn được cập nhật về cách thức Internet thay đổi Nghiên cứu, Hợp tác và Xuất bản khoa học