Tiểu Đoàn Trừng Giới

Tác giả: Heinz Günther Konsalik


Mặt Trận Phía Sau

Tác giả: Nguyễn Thế DuyênBão Thép

Tác giả: Nguyễn Khắc NguyệtXe Lên Xe Xuống

Tác giả: Nguyễn Bình PhươngCơ May Thứ 2

Tác giả: Virgil Gheorghiu


Âu Châu Đại Chiến

Tác giả: Phạm Công Bình
Thời Bi Tráng

Tác giả: Nguyễn Văn Thịnh


15.5658 mili giây